Zwroty i Reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek przesłać na adres siedziby MagicLink Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie 14 od otrzymania przesyłki. MagicLink Sp. z o.o. niezwłocznie prześle Kupującemu, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący powinien przygotować produkty oraz przesłać maila wraz z zdjęciami na adres biuro@magiclink.pl, a następnie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysłać przesyłkę ze zwracanym towarem na adres:

  ZWROT MagicLink Sp. z o.o.
  Aleja Rzeczypospolitej 18/19
  02-972 Warszawa

 5. Koszty bezpośrednie odesłania zwracanego Towaru ponosi Kupujący. Kupujący jest odpowiedzialny wobec MagicLink Sp. z o.o. za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 6. Firma MagicLink Sp z .o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia przesyłek wysłanych za pobraniem.
 7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane z zapieczętowanych opakowań po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów. Zwrot środków za zwrócony Towar nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków.
 8. MagicLink Sp. z o.o. może wstrzymać się z ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania Towaru lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. MagicLink Sp. z o.o. uwzględnia ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi. W tym celu może być konieczne dostarczenie wadliwego towaru na koszt MagicLink Sp. z o.o. na adres:

  REKLAMACJA MagicLink Sp. z o.o.
  Aleja Rzeczypospolitej 18/19
  02-972 Warszawa

 3. Kupujący może złożyć reklamację w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji rekomendowane jest, aby Kupujący wypełnił formularz zwrotu dostępny pod adresem: https://magiclink.pl/index.php/reklamacje/, oraz uwzględnił w reklamacji:
  • dane kontaktowe Kupującego,
  • numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • opis i zdjęcie reklamowanego Towaru,
  • opis wady reklamowanego Towaru oraz daty jej wystąpienia,
  • opis żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna).
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia mailowego lub zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. Odpowiedzialność MagicLink Sp. z o.o. z tytułu rękojmi powstaje wówczas, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 6. W przypadku Umowy zawieranej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, odpowiedzialność MagicLink Sp. z o.o.. z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi MagicLink Sp. z o.o.
 8. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego, jeżeli Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub przez arbitra działającego przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Konsument może także skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.